Ocelový příhradový vazník výpočet

Vedoucím práce byla zadána práce, která se má zabývat návrhem konstrukce ocelové sportovní haly. Výpočet byl proveden v programu SCIA Engineer, který taktéž provedl posouzení extrémně. Haly k sobě přiléhají přes čelní stěny, kde probíhá dilatační . Vazník uvažovat jako staticky určitý příhradový (tj. prostě podepřená příhrada osazená na hlavách sloupů).

Střešní vazníky mohou spolupůsobit v soustavě příčné vazby halového objektu se sloupy a mohou být začleněny jako příčle rámové konstrukce budovy. Tvar vazníků se volí v závislosti na uspořádání a sklonu střechy.

Z hlediska konstrukčního řešení mohou být navrženy jako plnostěnné, prolamované nebo příhradové. Vazníky , vazníky ocelové , vazníky dřevěné, vazníky železobetonové, vazníky z předpjatého betonu, geometrie vazníků. Některé typy vazníků podle uspořádání vnějších a vnitřních vazeb: a – příhradový nosník, b – příhradový nosník s převislými konci, c – příhradová konzola, d – příhradový trojkloubový nosník. Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava – šablony.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základem systému jsou příhradové vazníky spojované ve styčnicích ocelovými spojkami. Konstrukce, které budou. Dále je možné zpětně exportovat výsledný .

Bprostřednictvím ocelových úhelníků zabetonovaných ve věncích. Zároveň byly stanoveny podmínky podepření a zavěšení konstrukce, kde se provedly výpočty z důvodu získání výsledků deformace pro částečně. Primárním nosným prvkem celé ocelové konstrukce Haly Polárka jsou dvoukloubové příhradové rámy, které byly materiálově složeny z různých tříd oceli. Díky prefabrikaci výroba probíhá rychleji a vazníky vykazují velkou přesnost provádění.

Výpočet příhradových vazníků je prováděn pomocí sofistikovaného software. Hotové vazníky jsou usazovány, kotveny a větrovány na předem připravenou konstrukci širokým sortiment ocelových spojovacích prostředků. Cenu vazníkové konstrukce ovlivňuje spousta faktorů.

Je to především tvar vazníku , jeho rozpětí a výška (resp. sklon), způsob zakončení u okapu, délka okapního přesahu, místo stavby (klimatické zatížení – sníh, vítr), zatížení stálé ( zejména krytinou a podhledem) a osová vzdálenost vazníků. Velký vliv na konečnou cenu . Zpracování statického výpočtu včetně podrobné výkresové dokumentace, schéma konstrukce, dílenské výrobní výkresy a detaily. K tomuto faktu bylo přihlédnuto snížením pevnostních charakteristiky materiálů.

Numerický model příhradového vazníku. Ocelové nosné konstrukce budov – dispozice, prostorové uspořá- dání konstrukčních prvků, jejich funkce. Kotvení – zatížení, výpočet vnitřních sil, . Vazníky spolu s příčnými portálovými ztužidly vytváří nad ledovou plochou štíhlou klenbu.

Zvolené řešení je úsporné z hlediska hmotnosti i ceny. Volný prostor mezi táhly a konstrukcí .

Dřevo: jehličnaté řezivo min. Zdivo: YTONG P2-3(obvodové stěny). Návrh příhradových vazníků není předmětem tohoto statického návrhu. Detailní návrh bude proveden dodavatelem vazníků. Výpočet je založen na analytických metodách, umožňuje řešit širokou paletu detailů (spoje s čelní deskou či břitem, příhradové styčníky, patky sloupů).

Tento produkt navazuje na programy Ocelové spoje a Ocelové. Byly zjištěny disproporce v ceně za návrh ocelové konstrukce zastřešení a nosných sloupů prosklené fasády proti obdobným konstrukcím. Pomocí moderního software je minimalizován čas potřebný na vlastní návrh konstrukce, pomocí 3D vizualizací jsou průběžně kontrolovány tvary vazníků , zatížení vazníků.

Dřevěné vazníky jsou navrhovány jako rovinné příhradové soustavy, které jsou schopny spolehlivě přenášet pouze zatížení působící v rovině vazníků.