Čsn 73 0601

Největší prostor je věnován výpočtu tloušťky protiradonové izolace a to jak samotné, tak v kombinaci s větracími systémy podloží nebo s ventilačními vrstvami v kontaktních konstrukcích. Protection of buildings against radon from the soil. Schutz des Bauwerkes gegen radon aus dem Untergrund. Nahrazení předchozích norem. U nových staveb je ochrana odstupňována podle kategorií radonového rizika stavebního pozemku, u stávajících staveb podle míry překročení směrné hodnoty ekvivalentní koncentrace radonu v interiéru stavby.

Tato norma uvádí doporučený optimalizovaný postup navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu z podloží na základě směrných hodnot pro objemovou aktivitu radonu uvedených ve zvláštním předpisu.

Norma neplatí pro ochranu staveb proti radonu, který se uvolňuje . Termíny, definice a značky. Navrhování protiradonových opatření. Podklady pro navrhování. Ochrana staveb na nízkém radonovém riziku. Korporativní autor: Česko.

Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí musí být součástí: – dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, jejíž obsah a rozsah stanoví příloha č. Projektant na zá- kladě znalosti radonového indexu pozemku a informací o stavbě (způsob založení, osazení domu v terénu, přítomnost štěrkového podsypu, atd.), stanoví tzv. Projektant na základě znalosti radonového indexu po- zemku a informací o stavbě (osazení domu v terénu, přítomnost štěrkového podsypu, atd.), stanoví tzv.

Uvedená izolace musí být položena spojitě v celé ploše kontaktní . Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit . Zkušební vzorky byly Wříznuty z materiálu, dodaného dne 13. Při tomto hodnocení pozemku se nevyžadují žádné protiradonové opatření při navrhování staveb. Za dostačující ochranu se považuje provedení všech konstrukcí ve styku se zeminou v 2. V praxi to znamená, že postačuje pouze provedení běžné . OCHRANA STAVEB PROTI RADONU. A poslední novinkou v této oblasti . Zajištění kvality stavby – smlouva, nezávislý stavební dozor, kontrola stavebních prací, kontrolní měření objemové aktivity radonu v hotové stavbě.

Radon – Building Context – detailed manual for building professionals. Documentation supporting the design. The test was carried out during the period from 7. The samples were registered with . Apr KD Hygieny dětí a mladistvých,.

Nastavit prostředí tak, aby nové stavby byly proti pronikání radonu účinně chráněny.